KVKK AYDINLATMA METNİ

1.    Aydınlatma Metni Kapsamı ve Veri Sorumlusu Kimliği
Veri sorumlusu sıfatına sahip Roteks Tekstil İhracat San. Ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak sahibi olduğumuz https://www.roteks.com.tr/ web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin, gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek, ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu kapsamda ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre, kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu olarak Şirket tarafından işbu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir. İşbu aydınlatma metni ile hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin işlenme şartları, sebepleri, yöntemleri, amaçları, kişisel verilerin aktarılabileceği kişiler ve haklarınıza ilişkin bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

2.    Çerezlerin Kullanımı
Şirketimize ait bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir ve bu dosya tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilmekte ve bu sayede, web sunucusu sizin tarayıcınızı tanımlamakta ve takip etmektedir. Bilgisayarınızın sabit diski üzerinde kaydedilmek üzere size çerez gönderebileceğimizi ve bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri, web sitemizin yönetimi ve kullanılabilirliğini artırma amaçlı kullanabileceğimizi belirtiriz. Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilecektir. Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızın yardım dosyalarını inceleyebilirsiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, sitemiz de dahil olmak üzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılabilirliği büyük ölçüde azaltacağınızı dikkatinize sunarız.

3.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Şirketimiz https://www.roteks.com.tr/ adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verileriniz (IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz, sayfa/içerik gösterim sayısı gibi veriler) ile iletişim kutusuna giriş yapmanız halinde ad-soyad ve e-posta adresiniz ile web sitemiz üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili verileri işlemeye başlamaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ışığında, Şirketin tabi olduğu ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; kanun kapsamındaki söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşların faydalandırılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimiz web sitesinin kullanılması, bilgisayarınızın tanınması ve böylece web sitemizi kişiselleştirerek ziyaretinizin daha verimli hale getirilmesi, veri tabanlarının oluşturulması Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi, Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle Kanun’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

4.    Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarma Amaçları
Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelerine uygun olarak, yukarıda sayılan “Kişisel Verilerin İşleme Amaçları” dahilinde, gerekli idari ve teknik güvenlik önlemleri doğrultusunda, gizlilik yükümlülüğü altında olan hissedarlarımız, Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecek, yurt dışına aktarılabilecek, yetkili çalışanlarımız aracılığıyla işlenebilecektir.

Aşağıdaki durumlarda kişisel veri sahibi olarak açık rızanız olmasa dahi kişisel verileriniz işlenebilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
a.    Kişisel veri sahibi veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise,
b.    Kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
c.    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
d.    Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
e.    Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,  
f.    Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 
g.    Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

5.    Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi
Kişisel Verileriniz, her türlü fiziki veya elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda muhtelif yollardan toplanmaktadır.

6.    Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız aşağıdaki gibidir. 
a.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f.    KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Roteks’e ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

Buna göre bu başvuru formu doldurulduktan sonra;
a.    Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile 10002. SK. NO:26, 35620 AOSB/ÇİĞLİ/İZMİR adresine iletilmesi,
b.    5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun roteks@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
c.    İlgili kişi tarafından Roteks’e daha önce bildirilen ve Roteks’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@roteks.com.tr e-posta adresine elektronik posta ile gönderilmesi yollarından biri ile başvuru yaparak haklarınızı kullanabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen başvurunuzun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda,
-    Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
-    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
-    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
-    Talep konusu
 bilgilerini belirtmeniz zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Şirket, başvurunuz üzerine talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç oyuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, gerekli olması halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirket başvurunuzda belirtilen talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını tercihinize göre yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir.

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimiz cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişiler Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız vardır.

Kişisel veriler ile ilgili Şirketimiz işleyiş ve uygulamaları hakkında detaylı bilgilere Şirketimiz ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’ içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.
ROTEKS TEKSTİL İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.


ADres: 10002. SK. NO:26, 35620 AOSB/ÇİĞLİ/İZMİR
Telefon: 0232 376 74 80 
Faks: 0232 376 74 85 
E-Posta: kvkk@roteks.com.tr  
Web: https://www.roteks.com.tr/
Mersis No: 0735002561000010
KEP Adresi: roteks@hs03.kep.tr