ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Roteks Tekstil olarak gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek için çevrenin korunmasının en önemli gerekliliklerden biri olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle Roteks Tekstil Çevre Politikası ile uluslararası ve ulusal mevzuatlar ile ilgili paydaşlarının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ve stratejik amaçlarını takip ederek, tüm faaliyet ve hizmetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerini önlemeyi, önleyemediklerini en aza indirmeyi ilke ediniriz. Bünyemizde yürütülmekte olan AR-GE faaliyetlerinin odak noktasında çevrenin korunması yer alır.

Roteks Tekstil kendi bünyesinde ve tedarik zincirinde görev alan çalışanların çevrenin korunması konusunda sürdürülebilirliği destekleyen bireysel yaşam biçimi ve tüketim tercihleri yapmasını amaçlar. Bu amacın kendisi ve çevrenin korunmasına dair bireysel farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirilen eğitim, proje ve yayınlar “NatuRight” adı altında toplanır. Çevre Politikamız, pozisyonundan bağımsız olarak tüm çalışanlarımız ve tüm tedarik zincirimiz için bağlayıcıdır. Tedarik zincirimizle ilişkiler kapsamında, tedarikçi firmalarımızın Roteks Tekstil Çevre Politikasına, bu politikaya bağlı prosedürle ve diğer ilgili Roteks Tekstil Politikalarına uyumları konusunda taahhütlerini alırız. Tedarik zincirimizi çevresel uygunluk açısından değerlendirir, değerlendirme sonuçlarının aksiyon planlarıyla izler ve tedarikçilerimize çevresel uygunluk düzeylerinde sürekli iyileşme için destek veririz.

Bu politika kapsamında takip ettiğimiz ilkeler şunlardır:

  1. Çevresel ayak izimizi azaltmaya yönelik ulusal ve uluslararası kalite standartlarını aktif bir şekilde gözeterek operasyonlarımızı bu standartlar ışığında yönetmek.
  2. Potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların deşarjını ilke edinmek ve hammadde seçiminden başlayacak şekilde ürün yaşam döngüsü boyunca sorumlu üretim yaklaşımını sürdürmek.
  3. İklim değişikliğiyle mücadele anlayışı gereğince enerji verimliliğine odaklanarak enerji kullanımı ve karbon emisyonlarını azaltıcı çalışmaları gerçekleştirmek.
  4. Doğal kaynakları etkin kullanarak gereksiz sarfiyatı önlemek, özellikle üretim süreçlerinde kullanılan su miktarını azaltacak çalışmalar gerçekleştirmek, tedarik zincirinde su geri dönüşümünü desteklemek ve üretim kaynaklı atık suların yasal gerekliliklere uygun bir şekilde arıtılmasını sağlamak.
  5. Döngüsel ekonomi bakış açısı ile atıkları ayrıştırarak geri dönüşümü mümkün olanları geri dönüştürmek, mümkün olmayanları uygun şekilde bertaraf etmek.
  6. Çevresel etki performansına yönelik enerji, emisyon, su ve atık başta olmak üzere performans kriterlerinin etkin bir şekilde takibini, gözetimini sağlamak ve gerekli denetimleri gerçekleştirmek.
  7. Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda değer zincirimizdeki paydaşlarda çevresel sürdürülebilirlik bilinci yaratmak.
  8. Çevre performansımızı paydaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşmak.